Motto: "Dokonalost je složena z mnoha maličkostí. Dokonalost ale není maličkost."
  • Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se vyšetření jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o pacientovi musí být zajištěna při všech způsobech získávání, shromažďování a uchovávání informací. Laboratoř shromažďuje pouze informace nutné ke správné identifikaci pacienta, které umožní provedení požadovaných laboratorních vyšetření a jejich následné úhrady zdravotními pojišťovnami.
  • Veškerá jednání, žádosti a případné dotazy pacientů a lékařů, musí pracovníci laboratoře vést přátelsky a bez diskriminace, vytvářet vztahy vzájemné důvěry, nadřazovat zájmy pacientů nad zájmy svými.
  • Blaho a zájem pacienta se vždy posuzuje v první řadě a má přednost před smluvními vztahy mezi žadatelem a laboratoří.
  • Pracovníci laboratoře jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy k výkonu své profese a distancovat se od jakékoli činnosti, která není v souladu s platnou legislativou.
  • Zdravotnický pracovník považuje informace o pacientech za důvěrné a je si vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání. Povinnost mlčenlivosti trvá nejen při výkonu povolání, ale i po skončení pracovního poměru.
  • Pracovníci provádí vyšetření vzorků nestranně. Jakákoliv forma diskriminace je nepřípustná. Rovněž je nepřípustné ovlivnění z důvodu finančních, rasových, politických nebo jiných pohnutek.
  • Pracovníci se snaží zabránit situacím, ze kterých by mohl vzejít konflikt zájmů. Pokud to není možné, je nutné oznámit tuto skutečnost vedení laboratoře a podniknout účinné kroky k tomu, aby se minimalizoval jejich vliv.
  • Pracovníci laboratoře jsou povinni neustále udržovat svou odbornou úroveň v souladu s aktuálními poznatky vědy a v plném rozsahu své odborné kvalifikace.
  • Každý pracovník má právo, aby v rámci uložených úkolů mu bylo umožněno svobodné rozvíjení jeho tvůrčích schopností a zvyšování kvalifikace.
  • Zaměstnavatel a zaměstnanci dodržují zásady rovných příležitostí, rovnosti v zacházení při výkonu povolání a při odborné přípravě včetně pracovních podmínek.

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny